ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ,3 การประกวดแต่งกายด้วยชุดแฟชั่นรีไซเคิล วันสิ่งแวดล้อมโลก (กองทัพอากาศ)
ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด สิ่งประดิษฐ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางโครงการพระราชดำรัส ม.ปลาย
ปี 2560 รางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 การแข่งขันอัฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ม ต้นรางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 การแข่งขันอัฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ม ต้น (สพม.2)
ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 การแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม ปลาย (สพม.2)
ปี 2560 รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น (สพม.2)
ปี 2560 รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย (สพม.2)
ปี 2560 รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบคำถามจาก สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับจังหวัด (สพฐ)
ปี 2560 รางวัลชนะเลิศกิจกรรมวาดภาพ “ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย” (สจร.)
ปี 2560 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น (สพม.2)