รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวันสิ่งแวดล้อมโลก “ประชารัฐร่วมสร้างสืบสานพระราชปณิธานพ่อ ( ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับ ม.ต้น )

ด.ญ.โลกัญญา จูลเนียม
ด.ญ.ศศิธร ข้ามประเทศ
ด.ญ.ธัญชนก กิจหาญ