ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5