ผลการวิคราะห์ผู้เรียน ปี 62

วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 139 คน ปรากฏว่า นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ปีการษึกษา 2561 พบว่า โดยรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดังนี้
ระดับเก่ง จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 58.99
ระดับกลาง จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90
ระดับอ่อน จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.11